Garantiitingimused

GARANTIITINGIMUSED ALPHA INNOTEC SOOJUSPUMPADELE NING LISATARVIKUTELE / SEADMETELE

 

Seadmete tootja: ait-deutschland GmbH

Industrie Str. 3

93359 Kasendorf

Saksamaa

 

Seadmete maaletooja: AIT-Nord OÜ

Registrikood 11451585

Kadaka tee 181, Tallinn 12618

 

GARANTIIAJA KESTVUS

AIT-Nord OÜ (Alpha innotec soojuspumpade ametlik maaletooja) (edaspidi maaletooja) annab ait-deutschland GmbH (edaspidi tootja) poolt väljastatud Alpha innotec soojuspumpadele ning muudele lisatarvikutele / seadmetele 24 kuulise garantiiaja:

 • Soojuspumpade esmasest käivitamisest, kuid mitte hiljem kui 1 kuud müügikuupäevast. Soojuspumpade esmane käivitus fikseeritakse käivitusprotokollis, mis tuleb paigaldaja poolt edastada AIT-Nord OÜ-le. Käivitusprotokollis fikseeritakse soojuspumpade seerianumbrid.
 • Muudele lisatarvikutele / seadmetele kehtib 24 kuud garantii alates AIT-Nord OÜ laost väljastamise ajast.
 • Soojuspump peab olema ostetud ja paigaldatud Eestis. Seadme paigaldamine väljaspool Eestit ei ole lubatud. Kui seade on paigaldatud väljaspool Eestit, katkeb seadmele kohalduv garantii.

Eraldiseisva kirjaliku kokkuleppe alusel on võimalik soojuspumpadele garantiiaega pikendada kuni 60 kuud.  Pikendatud garantiiaeg kehtib kõikide järgnevate lisanduvate  tingimuste täitmisel:

 1. Soojuspumbad on ühendatud Alphaweb veebimooduliga. Läbi Alphaweb´i peab maaletooja volitatud tehnikutel olema ligipääs teostamaks soojuspumpade tööseiret;
 2. Tellija / ostja on sõlminud maaletoojaga või maaletooja poolt volitatud edasimüüjaga hoolduslepingu, mille kohaselt kohustub tellija / ostja 1x aastas tellima soojuspumpadele korralist hooldust. Hoolduslepingu põhine aastatasu lepivad osapooled kokku eraldiseisvalt. Hoolduslepingu raames läbiviidavad toimingud fikseeritud käesoleva dokumendi LISAS nr 1.

GARANTIIAJA PIIRITLUS

Garantiitingimused laienevad kogu soojuspumpade ning lisatarvikute tehasepoolsele tarnekomplektile.

Tehasepoolse garantii alla ei kuulu lisanduvad materjalid ning detailid, mida maaletooja tellijale ei ole tarninud.

Garantii ei kata seadme normaalsest kulumisest tingitud kahjusid.

Seadme garantii ei kata kolmandale osapoolele tekkinud võimalikke kahjusid.

 

Garantiitingimused ei ole kehtivad, kui defekti või rikke on põhjustanud alljärgnevad faktorid:

 • Seadmete oskamatu käsitsemine ekspluatatsioonis (sh juhtautomaatika vale häälestus);
 • Seadmete kasutamine / paigaldamine maaletoojaga kooskõlastamata hüdraulika-skeemides;
 • Ehitatud torustiku diameetrid ei vasta soojuspumpade nominaalsetele vooluhulkadele (soojuspumpade nominaalsed vooluhulgad on fikseeritud soojuspumpade tehnilises dokumentatsioonis).
 • Mehhaanilised vigastused, mis on seadmele tekitatud tellija / ostja juures,
 • Paigaldus- ning elektritööd on läbiviidud ettevõtte või eraisiku poolt, kellel ei ole vastavat paigaldustööde alast kogemust ning pädevustunnistust;
 • Tehasepoolset seadme tarne komplektsust on muudetud ilma maaletooja nõusolekuta;
 • Süsteemivälised põhjused (näit. loodusjõudude, veevarustuse, elektrienergia katkemine, ülepinge);
 • Seadmete elektriühenduste puhul ei ole järgitud seadmete tehasepoolseid näidustusi;
 • Seadmete paigaldusel on kasutatud materjale ning detaile, mis ei vasta seadme tootja nõuetele;
 • Soojus- või külmakandja kvaliteet ning konsentratsioon ei vasta tootja nõuetele. Soojuspumba primaarringi külmakandja nõuetekohane kontsentratsioon on 25 – 30%.

Seadmete tehasepoolsed näidustused on väljatoodud maaletooja kodulehel www.aitnord.ee.

Täpsema informatsiooni, tehniliste juhiste ning soojuspumpade tehnilise dokumentatsiooniga tutvusmiseks palun pöörduda AIT-Nord OÜ müügiesidajate poole või saata  e-kiri aadressile info@aitnord.ee.

 

Garantiitingimuste väljalaskekuupäev: 14.10.2019

 

LISA NR 1 – Soojuspumba korralise hoolduse käigus tehtavad toimingud

 

Korralise hoolduse käigus teostatavate tööde nimekiri

1.2       Soojussõlme kütte, jahutuse ning veetorustike lekete kontroll;

1.3       Kütte, jahutuse ning tarbevee mudapüüniste puhastus;

1.4       Paisupaakide vasturõhkude kontroll;

1.5       Töörõhkude kontroll (küte / jahutus / tarbevesi);

1.6       Soojuspumpade peale- ning tagasivoolu temperatuuride vahe kontroll;

1.7       Lisakütteallika rakendumise kontroll;

1.8       Soojussõlme ringluspumpade töörežiimide kontroll ning seadistamine;

1.9       Külmaringi imi- ja survepoole töötemperatuuride kontroll;

1.10      Kompressori (-te) töötemperatuuride mõõtmine;

1.11      Soojuspumba külmaringi lekke kontroll (sh visuaalne kontroll / temperatuuride kontroll / töörõhkude kontroll);

1.12      Temperatuuriandurite kontroll (sh välisõhu temperatuurianduri kontroll);

1.13     Juhtautomaatikate ning elektriseadmete signaali kontroll;

1.14      Vajadusel elektriklemmide pingutamine;

1.15      Juhtautomaatikate programmseadistuste kontroll;

1.16.     Isolatsiooniparandused (vajadusel);

1.17.    Primaarringi soojuskandevedeliku konsistentsi kontroll

 

LAE ALLA GARANTIITINGIMUSTE PDF