AIT Nord maakütte blogi

Pane kampsun selga, võta tass kuuma kohvi, loe meie blogi ja kui siis kah soe ei hakka, tuleb Sul ilmselt kodune küttesüsteem välja vahetada.

Õhk-vesi soojuspump – eelised, paigaldus, iseärasused ja muu oluline

postitas Ait-Nord | 7.september 2014

Õhk-vesi soojuspumbast üldiselt

Õhk-vesi soojuspump ammutab maja kütmiseks vajaliku soojusenergia ümbritsevast õhust. Soojuspump on varustatud aurustiga (teise nimetusega soojusvaheti), milles voolav külmaagens soojeneb tänu kõrgemale välisõhu temperatuurile. Ammutatud soojusenergia antakse üle maja küttesüsteemile (radiaatorküte / põrandaküte).

Detailsem ülevaade, kuidas õhk-vesi soojuspump välisõhust ammutatud soojusenergia maja küttesüsteemile üle annab

Õhk-vesi soojuspump on varustatud ventilaarotiga, mille abil välisõhku läbi aurusti tõmmatakse. Aurustis (esimene soojusvaheti) ringleb madala aurustumistemperatuuriga vedelik (külmaagens: näiteks R404A / R407C). Külmaagens soojeneb aurustis (tulenevalt temperatuuride vahest välisõhu ning külmaagensi vahel) ning aurustub. Selle tulemusel liigub külmaagens kompressorisse, kus see kokku surutakse / tõstetakse rõhku. Külmaagensi temperatuur tõuseb oluliselt. Kõrgendatud rõhul ning temperatuuril liigub külmaagens kondensaatorisse. Kondensaatoris toimub soojusenergia ülekandmine soojuspumbast hoone küttesüsteemile. Külmaagens annab oma soojusenergia ära ning jahtub. Peale kondensaatoris läbitud tsüklit liigub külmaagens edasi paisventiili, mis vallandab kompressori poolt tõstetud rõhu. Selle tulemusel langeb nii külmaagensi rõhk kui ka temperatuur. Äsjanimetatud tsükli järel külmaagens veeldub ning on valmis alustama uut sisenemist aurustisse ammutamaks välisõhust soojusenergiat ning õhk-vesi soojuspump alustab kogu ülal nimetatud tsüklit uuesti.

Lisaks kütmisfunktsioonile võimaldab õhk-vesi soojuspump ka hoonet jahutada. Alpha-innoTec´i tootenomenklatuurist leiate jahutusfunktsiooniga soojuspumpad seeriatest „LWD“ ning „LWA.“

Lisaks kütmisele ning jahutamisele võimaldab õhk-vesi soojuspump ka valmistada ette sooja tarbevett. Siinkohal on äärmiselt oluline, et tarbevee mahuti sisene soojusvaheti (siug) oleks dimensioneeritud vastavalt soojuspumba võimsusele. Soojuspumba efektiivne tööreziim näeb ette just madalamaid pealevoolutemperatuure. Valides vale soojusvaheti suurusega tarbevee boileri, võib juhtuda, et soojuspump ei suuda tagada soovitavat tarbevee temperatuuri.

Õhk-vesi soojuspump vajab akumulatsioonipaaki! Tegemist väga olulise nüansiga. Nimelt kui õhk-vesi soojuspump läheb sulatustsüklisse (aurustis liuglevale külmaagensile kantakse üle piisav soojushulk tagamaks aurusti vabanemise pinnale tekkinud jääst), on just nimelt akumulatsioonipaak see, mis tagab õhk-vesi soojuspumbale piisav vajalik energia soojuspumba aurusti sulatusfaasis.

Õhk-vesi soojuspump (puhtalt välisõhust ammutatava energia näol) ei saa olla hoone ainuke kütteallikas. Õhk-vesi soojuspump kaotab efektiivsust välisõhu temperatuuri langemisega kuni saabub bivalent-punkt (ehk välisõhu temperatuur, alates millest hakkab õhk-vesi soojuspump kasutama lisakütet). Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspumbad lülitavad end välja alates välisõhu temperatuurist – 20C. Säärane seadistus on rakendatud puhtalt kompressorite kaitsmiseks. Kuna -20C peal on soojuspumba jaoks „rakendatavat“ soojusenergiat meid ümbritsevas õhus niivõrd vähe, ei ole mõistlik kompressorit liigselt koormata. Kasulikum on alates bivalent-punktist rakendada lisakütte allikat. Lisakütte allikaks võib olla elektrienergia, olemasolev katel (pellet, tahkepuit, kergkütte õli, gaas jne).

Õhk-vesi soojuspump on rakendatav alates väikestest eramutest kuni suurte kortermajade ning tööstushooneteni välja.

Õhk-vesi soojuspumba aurusti

Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspumbad on varustatud võimsate aurustitega. Suurepinnalised ning laiade lamelli-vahedega aurustid viivad sulatusreziimi kestvused minimaalseks. Võrreldes kitsaribiliste õhk-vesi soojuspumpadega tähendab see aga olulist säästu tellija jaoks. Õhk-vesi soojuspumpade tehnilised andmed ei kajasta sulatustsüklitele kuluvat energiat, mistõttu selgineb võimsa aurusti kasulikkus alles hilisema käitluse käigus. Põhjus, miks Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspumbad on reeglina kallimad võrreldes kitsaribiliste õhk-vesi soojuspumpadega, ongi just nimelt aurusti pärast.

Õhk-vesi soojuspump VS maasoojuspump

Õhk-vesi soojuspump on suurepärane alternatiiv maasoojuspumba-lahendusele kui puudub vajaliku suurusega vaba maapind (horisontaalse kollektori paigaldamiseks) või kui energiakaevude (vertikaalselt paigaldatav kollektor) rajamise kulu üle jõu käib.

Kui võrrelda soetusmaksumusi kahe süsteemi vahel (õhk-vesi soojuspump VS maasoojuspump), siis õhk-vesi lahendus on kahtlemata rahakotisõbralikum. Hinnavahe tulenebki eeskätt paigalduse nüanssidest. Õhk-vesi soojuspump ammutab soojusenergiat otse õhust. Seega puudub vajadus pinnasekollektori paigalduseks.

Olenevalt sellest kui kõrget pealevoolu temperatuuri hoone vajab sõltub ka soojuspumba soojustegur (COP). Soojustegur õhk-vesi soojuspumbaga jääb vahemikku 3,0 kuni 3,7 (oleneb kas majas on radiaatorküte või näiteks põrandaküte). Soojustegur maasoojuspumbaga jääb vahemikku 3,6 kuni 4,7 (jällegi oleneb sellest, kui kõrget pealevoolu temperatuuri soojuspump tootma peab).

Õhk-vesi soojuspump ning paigaldus

Õhk-vesi soojuspump paigaldatakse spetsiaalsele raamile (Alpha-innoTec seeriad: LWD ning SPLIT). Raami ning soojuspumba välisosa vahele paigaldatakse spetsiaalsed vibro-puksid, mis ei lase tekkival vibratsioonil hoonesse edasi kanduda.

Välistingimustesse paigaldatavad võimsamad õhk-vesi soojuspumbad (Alpha-innoTec seeria LWA) paigaldatakse valatud betoonalusele. Kuna Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspumbad (seeriad: LWD ning LWA) on monoblokk seadmed, tuleb küttevee magistraalide ehitamisel kasutada eelisoleeritud toru tagamaks minimaalsed soojuskaod ning vältimaks läbikülmumise ohtu.

Seade peaks olema paigaldatus sääraselt, et tehnikul oleks võimalik soojuspumbale igast küljest läheneda. Vastasel juhul on hilisem järelhooldus komplitseeritud.

Õhu peale- ja väljapuhke otsad peaksid olema vabad ning ilma takistusteta. Nii tagatakse nominaalne õhu läbivoolu hulk, mis on vajalik soojuspumba ettenähtud tööreziimiks.

Kondensaatvesi (aurusti sulatamise tsükli järel tekkiv vesi) peaks olema juhitud kanalisatsioonitrassi vältimaks jäämägede tekkimist soojuspumba läheduses. Jäämäed on ohtlikud nii tellijale endale kui ka muudavad hilisema hoolduse komplitseerituks.

Õhk-vesi soojuspump ning hooldus

AIT-Nord OÜ ei ole nõus laialt levinud müüdiga, mille kohaselt on soojuspumbad hooldusvabad. Kõik mis liigub, see kulub. Soovitame lasta kord aastas tehnikul soojuspump ning kogu soojuspumbasõlm üle vaadata veendumaks, et soojuspump töötab ettenähtud reziimis. Hoolduse käigus juhime ka kliendi tähelepanu soojuspumba olulistele nüanssidele, millele võiks tulevikus tähelepanu pöörata.

Õhk-vesisoojuspumbad liidame reeglina Alpha-innoTec veebimoodulisse. Nii saavad meie tehnikud teostada tööseiret üle interneti. Kui peaks tekkima mingisugune tõrge, saavad meie tehnikud kiirelt reageerida. Lõviosa potensiaalselt tekkivatest tõrgetest saab lahendatud üle interneti asjakohaseid parameetreid seadistades. Seega kui teie poolt soetatud Alpha-innoTec õhk-vesi soojuspump on liidetud meie veebimoodulisse võite kindlad olla, et olete heades kätes.